Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sports, Health & Style

1: Definities.

In deze algemene voorwaarden Sports, Health & Style wordt verstaan onder:

*Sports, Health & Style, afgekort SHS: SHS Coaching BV (Ondernemingsnummer 0726.430.327), Eénmanszaak Sports, Health & Style (Ondernemingsnummer 0820.142.225), Body Transformation Bootcamp, alsmede alle activiteiten die onder de naam Sports, Health & Style of SHS worden aangeboden

*Klant: De natuurlijke persoon op wiens naam het lidmaatschap/de beurtenkaart is geadministreerd, en/of de gebruiker van het online platform btbootcamp.be

*De club: De fysieke locaties waar Sports, Health & Style haar activiteiten uitvoert

*Het Platform: de webshop en/of online programma’s van SHS, op www.BTBootcamp.be 

2: Algemene Gebruiksvoorwaarden Online Platform & Club

2.1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Klant” of “Gebruiker” genoemd), alsook op alle activiteiten die aangeboden worden door SHS op haar fysieke locaties (hierna de “Club” genoemd)

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, of gebruik te maken van diensten in één van onze clubs, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2.2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

SHS bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

SHS kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan SHS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. SHS is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de “Persoonlijke Ruimte“), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

SHS behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal zo snel als mogelijk nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld effectief zijn.

d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan SHS het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

2.3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen SHS en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

SHS heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

2.4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van SHS, of SHS heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SHS, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

2.5. Groepslessen en/of Small Group Training in één van onze clubs

a. Groepslessen kunnen gevolgd worden met een geldige beurtenkaart, of als onderdeel van een bepaald programma.

b. Groepslessen die onderdeel vormen van een programma en op een bepaalde dag/uur vallen, kunnen in overleg gewisseld worden, en enkel met akkoord van SHS.

c. SHS behoudt zich het recht om het uurrooster aan te passen, zowel tijdens schoolvakanties, zomerperiodes als wegens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of afwezigheid van de lesgever, onvoorziene weersomstandigheden of lessen waar te weinig deelnemers aanwezig zijn.

d. Voor sommige groepslessen wordt gevraagd om vooraf in te schrijven, om voldoende deelnemers te garanderen. Bij aankoop van de beurtenkaart worden deze lessen meegedeeld. Inschrijven en annuleren voor deze lessen kan tot 24u op voorhand via messenger of mail. Indien korter dan 24u voor de les geannuleerd wordt, wordt de beurt aangerekend.

e. Beurtenkaarten en/of reeksen Small Group Training worden nooit terugbetaald.

f. In geval van ziekte langer dan 1 week, wordt de beurtenkaart/reeks mits binnen brengen medisch attest, verlengd met de termijn van het medisch attest. Het medisch attest moet binnen gebracht worden vòòr de geldigheid van de beurtenkaart/reeks afloopt. Medische attesten die binnen gebracht worden na aflopen termijn beurtenkaart/reeks, worden niet meer aanvaard.

g. In geval van zwangerschap blijft de beurtenkaart geldig. De beurten kunnen opgenomen worden op elk moment dat het lid zich daartoe in staat voelt. Na de bevalling wordt de beurtenkaart verlengd in weken met het aantal beurten dat nog open staat op de beurtenkaart, bvb een beurtenkaart heeft nog 4 beurten open staan, de eerste les dat het lid terug aanwezig is in de les zal de beurtenkaart nog 4 weken geldig zijn.

h. Het lid heeft het recht om, indien de lessen om het even welke reden niet kunnen verder gezet worden, iemand anders de lessen te laten opnemen, voor zover deze persoon nog geen lid is of geweest is van Sports, Health & Style (Ladies only)

2.6: Personal Training in één van onze clubs

a. SHS werkt met Personal Training trajecten van minstens 6 sessies, die minstens wekelijks worden opgenomen.

b. Vòòr aanvang van de sessies wordt een intake ingepland waarbij een volledige lichaamsanalyse, houdingsanalyse en algemene informatie wordt verzameld, om een correct en persoonlijk schema op te stellen. Aan deze intake is een opstart kost verbonden, die wordt meegedeeld aan de klant vòòr aanvang van het traject.

c. Alle sessies worden vòòr aanvang in overleg met de klant ingepland, bij voorkeur telkens op dezelfde dag en uur, en kunnen enkel in uitzonderlijke situaties (ziekte met medisch attest) verplaatst worden.

d. Alle ingeplande sessies worden vòòr aanvang betaald.

e. Personal Trainingssessies worden nooit terugbetaald.

f. De klant heeft het recht om, indien de sessies om om het even welke reden niet kunnen verder gezet worden, iemand anders de sessies te laten opnemen (ladies only)

2.7: Risico en aansprakelijkheid

a. Noch SHS, noch haar medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van klanten, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, of bij het uitvoeren van activiteiten via het online platform. Het gebruiken van de door SHS ter beschikking gestelde apparatuur en materiaal, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, zowel online als in onze club, is geheel op eigen risico van de Klant.

b. Noch SHS, noch haar medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. De Klant dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.

c. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van SHS of van haar aangestelde.

2.8: Medische toestand

a. De klant verklaart hierbij dat hij in goede gezondheid verkeert, dat hij geen enkele medische of andere reden heeft die hem zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

b. De klant verklaart hierbij dat hij, bij deelname aan een programma, workout of voedingsbegeleidingstraject, zowel online als in één van onze clubs, hiervoor de toestemming heeft van zijn huisarts of behandelende arts

c. De klant verbindt zich ertoe elke verandering in fysieke conditie, een mogelijke zwangerschap of andere relevante zaken, onmiddellijk te melden aan SHS, voorzien van een medisch attest waarbij de behandelende arts toestemming geeft om fysieke activiteit te beoefenen en/of het voedingsprogramma waar zij aan deel neemt, verder te zetten.

d. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

2.9. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers/Klanten ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker/Klant tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform, of bij inschrijving in één van onze clubs worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door SHS:

• Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,

• Voor het correct opvolgen van uw vooruitgang en bijsturen van een eventueel begeleidingsprogramma

• Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.

 Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan SHS en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

SHS verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

2.6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

a. Sports, Health & Style (afgekort SHS)  is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit(en), online coaching en andere activiteiten die uitgebaat worden door SHS Coaching BV met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ijzerstraat 20, en de Eénmanszaak Sports, Health & Style, Febe Verbesselt met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ijzerstraat 20. 

b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en SHS aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Klant/Gebruiker en SHS, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Oudenaarde.

d. Door haar inschrijving verklaart de Klant/Gebruiker de algemene voorwaarden en de huisregels van SHS te kennen en te aanvaarden.

e. SHS is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten die hun lidmaatschap hernieuwen.

2.7. Overige bepalingen

SHS behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker/Klant, behoudt SHS zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. SHS behoudt zich het recht voor om de Gebruiker/Klant de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van SHS niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

3: Algemene Verkoopsvoorwaarden webshop en/of club

3.1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform en/ of in de Club door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopsvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd).

De Algemene Verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

SHS behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

3.2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) zullen geen contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

3.3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

3.4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

3.5. Bevestiging en betaling van de Online bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.  

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

3.6. Online Abonnement

Dit artikel is van toepassing in aanvulling op de andere bepalingen van het contract voor elk abonnement waarop de Klant via het Platform inschrijft.

Het abonnement geeft recht op:

Onbeperkte toegang tot het programma waarvoor de Klant ingetekend heeft

De Klant wordt als volgt gefactureerd:

Maandelijks vast bedrag via domiciliëring, prijs bepaald volgens het gekozen programma

Alle abonnementen worden afgesloten voor de duur van 3, 6 maanden of 1 jaar.

3.7. Bewijs Online Aankoop

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

3.8. Levering Online Aankoop

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Standaard levering: 6-8 dagen

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Retourzending van het product per post maximaal 30 dagen na levering, naar het volgend adres: Ijzerstraat 20, 9700 Oudenaarde

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

3.9. Garanties Online Aankoop

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

3.10. Herroepingsrecht Online Aankoop

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a. Terugzending en terugbetaling

Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op goederen.

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

c. Template formulier herroeping

Ter attentie van:

Sports, Health & Style  

Ijzerstraat 20  

9700 Oudenaarde  

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0820.142.225  

E-mail: info@sportshealthstyle.be  

Telefoon: 0486208388

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:  

________________________________  

________________________________  

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________

Naam (namen) van de consument(en): __________

Adres(sen) van de consument(en): __________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld):  

____________________

Datum: __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

3.11 Aankopen in de Club

a. Alle diensten en/of producten en/of deelnames aan een programma georganiseerd door Sports, Health & Style moeten betaald zijn vòòr aanvang van het programma en/of de eerste deelname aan de les, en/of het mee nemen van de producten

b. Betalen kan via bestelling in de webshop, of cash bij afhaling/in de club.

c. Indien men wil gebruik maken van een bepaalde aanbieding of kortingsactie, moeten de bedragen vòòr de uiterste datum van de actie ofwel: 

*cash betaald worden in de club

*via een bestelling in de webshop uitgevoerd worden

d. Aankopen besteld en/of betaald in de club worden niet terugbetaald

3.12. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

3. 13. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

3.14. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

3.15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.